1. Postanowienia wstępne
  1. Sklep klubowy drużyny piłkarskiej Odra Opole, dostępny pod adresem internetowym: sklep.odraopole.pl, prowadzony jest przez OKS Odra Opole Spółka Akcyjna (adres: Opole 45-222, ul. Oleska 51), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821741, NIP 7543252962, REGON 384954549.
  2. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczenie usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który określa:
  3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz klientów sklepu Odry Opole
  4. Zasady korzystania ze Sklepu Odry Opole przez jej klientów
  5. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Odry Opole usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
  6. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie Odry Opole są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT o ile jest należny (cena brutto). Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy Towarze w chwili złożenia przez Nabywcę zamówienia. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Odry Opole oraz wprowadzenia do nich zmian. Zmiany cen nie rzutują na Umowy zawarte z Nabywcą przed zmianą cen.
  7. Informacje o Towarach w Sklepie Odry Opole nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Odry Opole były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia działalności Sklepu Odry Opole w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji Sklepu Odry Opole. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Nabywcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Nabywcę.
  9. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Nabywcy czy klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru.
  10. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ, znaki Towarowe umieszczone w Sklepie Odry Opole stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy.
  11. Wykorzystane w Sklepie Odry Opole znaki Towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich, zostały użyte w Sklepie Odry Opole wyłącznie w celach informacyjnych.
  12. Korzystający ze Sklepu Odry Opole nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Sklep Odry Opole, w tym w szczególności w treści znajdujące się w Sklepie Odry Opole.
  13. W ramach Sklepu Odry Opole Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania reklam oraz innych treści komercyjnych.
  14. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu Odry Opole było jak najbezpieczniejsze. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu Odry Opole, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu Odry Opole przez osoby trzecie, co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu Odry Opole.
 2. Definicje
  1. Nabywca – osoba zawierająca ze Sprzedawcą na odległość umowę w ramach Sklepu, w zakresie nabycia Towaru.
  2. Sprzedawca – OKS Odra Opole Spółka Akcyjna Opole (adres: Opole 45-222, ul. Oleska 51), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821741, , NIP 7543252962, REGON 384954549.
  3. Sklep Odry Opole – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.odraopole.pl
  4. Umowa – umowa sprzedaży Towaru na odległość (drogą elektroniczną) zawarta pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Odry Opole.
  5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  6. Towar – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Odry Opole.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy, składane za pomocą Formularza. Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
  8. Konto – konto Nabywcy w Sklepie Odry Opole, na którym są gromadzone dane podane przez Nabywcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Odry Opole.
  9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Odry Opole, umożliwiający utworzenie Konta.
  10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Odry Opole umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
  11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Odry Opole, w którym widoczne są wybrane przez Nabywcę Towary, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.
 3. Kontakt ze Sklepem
  1. Adres Sprzedawcy: ul. Oleska 51, 45-222 Opole
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@odraopole.pl
  3. numer rachunku bankowego Sprzedawcy (Bank Milenium S.A.): 79 1160 2202 0000 0004 5290 5671
  4. Nabywca może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Wymagania techniczneDo korzystania ze Sklepu Odry Opole, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Odry Opole oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i wyposażone w standardową przeglądarkę stron internetowych
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. włączona obsługa plików cookies
  4. zainstalowany program FlashPlayer
 5. Informacje ogólne
  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia – w tym przerwy – w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Nabywcy.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Odry Opole nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Nabywcę na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Odry Opole możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Nabywcę składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Nabywca jest informowany na stronach Sklepu Odry Opole w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
  4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony, końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
  5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, zostanie podana w Sklepie Odry Opole w opisie Towaru.
  6. Korzystający ze Sklepu Odry Opole zobowiązany jest do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
   2. korzystania ze Sklepu Odry Opole w sposób niezakłócający jego funkcjonowania
   3. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Odry Opole niezamówionej informacji handlowej
   4. korzystania ze Sklepu Odry Opole w sposób nieuciążliwy dla innych
   5. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Odry Opole do użytku własnego
 6. Zakładanie Konta w Sklepie Odry Opole
  1. Aby założyć Konto w Sklepie Odry Opole, należy wypełnić Formularz rejestracji.
  2. Założenie Konta w Sklepie Odry Opole jest bezpłatne.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Nabywca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.
 7. Zasady składania ZamówieniaW celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)
  2. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §8 pkt 3
 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności
  1. Nabywca może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
   1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa
   2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
   3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem sklepu
  2. Nabywca może skorzystać z następujących metod płatności:
   1. Płatność przy odbiorze
   2. Płatność za pobraniem
   3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
   4. Płatności elektroniczne
   5. Płatność kartą płatniczą
  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu Odry Opole.
 9. Wykonanie umowy sprzedaży
  1. Zawarcie Umowy pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Nabywcę Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Nabywcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Nabywcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.
  2. W przypadku wyboru przez Nabywcę:
   1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Nabywca zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana, a zamówienie nie zostanie zrealizowane
   2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Nabywca zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
   3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Nabywca zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru
  3. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5. niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Nabywcę podczas składania Zamówienia
  4. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  5. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Nabywca ma możliwość żądania dostarczenia Towarów oddzielnie lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia
  6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Nabywcy liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
   2. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy
   3. W przypadku wyboru przez Nabywcę odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Nabywcę w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Nabywca zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Nabywcy
  7. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy z podanych terminów.
  8. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Nabywcę liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  9. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Polski oraz wybranych innych państw
  10. Dostawa Towarów do Nabywcy jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Nabywcy na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Nabywcę woli związania się Umową
  11. Odbiór osobisty Towaru przez Nabywcę jest bezpłatny.
 10. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Nabywcy będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstępienia od Umowy.
  2. Konsument, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Pouczenie o prawie o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkich otrzymanych od niego kosztów płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument powinien odesłać lub przekazać zakupiony Towar na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w takim przypadku. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 11. Reklamacja i gwarancja
  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Nabywca ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi
  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy
  4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Nabywcą jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Nabywcy uznał za uzasadnione
  6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu
 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym
  1. Administratorem danych osobowych Nabywców zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, który przetwarza je na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej RODO)
  2. Dane osobowe Nabywców zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Nabywca wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym oraz informacyjnym dotyczących oferty Sklepu internetowego, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w zdaniu poprzednim na podstawie art. 6 ust. 1 lit, a), b) i f) RODO.
  3. Dane osobowe Klienta Sprzedawca może udostępniać:a) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Nabywcy przesyłek wysyłanych w wykonaniu Umowy lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem;b) doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Umowy;c) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Nabywcy;d) podmiotom, z których usług Sprzedawca korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez Sprzedawcę działań marketingowych i reklamowych
  4. Dane osobowe Nabywców nie będą przez Sprzedawcę przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych
  5. Dane osobowe Nabywców będą przechowywane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy, dane te będą przechowywane na czas ich realizacji, natomiast w przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody Klienta, do czasu cofnięcia zgody
  6. Na podstawie RODO Nabywcy przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
   1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych
   3. prawo do usunięcia danych
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
   7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do zawarcia Umowy w ramach Sklepu Odry Opole. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie Internetowym. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych i informacyjnych, które dokonywane są tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od Umowy
 14. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Nabywcę z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych
  4. Nabywca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
  6. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu Odry Opole, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu Odry Opole usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: sklep@odraopole.pl
  7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep Odry Opole korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Odry Opole. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta
  8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
  9. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej sklep.odra opole.pl
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem